Договір про створення за замовленням та використання програмного забезпечення

Провайдер: Фізична особа-підприємець Петрусенко Оксана Юріївна, запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 2003660000000004489
від 03.02.2021 року, що діє особисто, на підставі повної цивільної право та дієздатності, з однієї сторони та

Замовник: ТОВ в особі директора, що діє на підставі Статуту, або фізична особа, з іншої сторони;

Враховуючи, що:
– Провайдер розробив і є власником виключних прав на Платформу BrandiumPro;
– Замовник здійснює діяльність у сфері обслуговування споживачів та зацікавлений у використанні Платформи для залучення і підвищення лояльності споживачів;
керуючись статтями 6, 627, 1112 Цивільного кодексу України, дійшовши згоди за усіма істотними умовами Договору, уклали цей Договір про наступне:

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
1. Терміни, визначення та скорочення, які використовуються у тексті цього Договору, вживаються у значеннях наведених нижче:
Платформа Brandium Pro (за текстом також – Платформа) – клієнт-серверна інформаційна система заснована на роботі програмного забезпечення у складі серверного програмного забезпечення та клієнтського програмного забезпечення для мобільних операційних систем iOS та Android та/або веб-клієнта, призначена для організації взаємодії закладів сфери обслуговування зі споживачами через інтерфейс мобільного додатка; Технічна специфікація і функціональне призначення Платформи описано у Додатку А до цього Договору;
Програмне забезпечення (ПЗ) Платформи – серверне та/або клієнтське програмне забезпечення, що забезпечує функціонування Платформи;
Клієнтське програмне забезпечення (або – Клієнт) Платформи – Мобільний додаток Платформи та/або Веб-клієнт Платформи;
Серверне програмне забезпечення Платформи (Серверне ПЗ) – програмне забезпечення Платформи, що встановлено на сервері Провайдера (якщо інше не передбачено Договором) та забезпечує обробку даних отриманих від клієнтського ПЗ та реалізацію обчислювальних операцій необхідних для функціонування Платформи;
Мобільний додаток Платформи – програмне забезпечення Платформи призначене для завантаження та встановлення на кінцевому обладнанні споживача;
Веб-клієнт Платформи – програмне забезпечення Платформи у формі веб-сайту, доступне через Веб-інтерфейс;
Консоль адміністратора – набір функцій клієнтського програмного забезпечення, що надає Замовнику доступ до налаштувань програмного забезпечення Платформи;
Користування Платформою (використання Платформи) – отримання Замовником доступу до функцій Платформи через клієнтське ПЗ Платформи і консоль адміністратора та користування такими функціями;
Персонал Замовника – наймані працівники або інші особи, що діють від імені або в інтересах Замовника;
Публікація ПЗ Платформи – публікація Мобільних додатків Платформи на Apple App Store (для iOS Клієнта) та Google Play Market (для Android Клієнта), а також публікація Веб-клієнта Платформи у відкритому доступі в мережі Інтернет;
Споживач або Кінцевий користувач – фізична особа, що завантажила та встановила Клієнтське ПЗ на свій мобільний пристрій або використовує Веб-клієнт;
Створення програмного забезпечення (ПЗ) – створення на основі існуючого ПЗ Платформи адаптованих під вимоги Замовника версій клієнтського програмного забезпечення. Для цілей цього Договору, під “адаптованою версією ПЗ” мається на увазі версія ПЗ, яка: (і) налаштована (кастомізована) відповідно до вимог Замовника; (іі) UI дизайн якої брендовано та оформлено відповідно до вимог Замовника; (ііі) публікується у мережі Інтернет під комерційним найменуванням Замовника;
Тестова експлуатація – тестовий період експлуатації Платформи протягом якого Замовник оцінює функціонал Платформи і приймає рішення про її використання у своїй господарській діяльності;
Технічна підтримка Платформи – сукупність організаційних та технічних заходів спрямованих на забезпечення коректного функціонування Платформи та консультування персоналу Замовника;
Технічне завдання – сукупність вимог Замовника до створюваного за цим договором програмного забезпечення, що оформлюється у вигляді одного або кількох документів (у тому числі електронних);
UI дизайн – графічний інтерфейс користувача клієнтського програмного забезпечення Платформи;
1.2. Інші терміни та визначення, вживаються у значеннях, що є загально прийнятими у діловому обороті, у сфері інформаційних технологій.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. На умовах визначених цим Договором, Провайдер, на основі Програмного забезпечення Платформи Brandium Pro:
– створює адаптовану до вимог Замовника версію мобільного додатка Платформи Brandium Pro для операційної системи iOS;
– створює адаптовану до вимог Замовникаверсію мобільного додатка Платформи Brandium Pro для операційної системи Android;
– створює адаптовану до вимог Замовника версію Веб-клієнта Платформи Brandium Pro;
– забезпечує публікацію мобільної версії клієнтського програмного забезпечення Платформи на Apple App Store (для iOS Клієнта) та Google Play Market (для Android Клієнта);
– забезпечує публікацію Веб-клієнта Платформи в Інтернет;
– забезпечує підключення Клієнтського ПЗ до серверного ПЗ Платформи;
– передає програмне забезпечення Платформи у користування Замовника шляхом надання Замовнику доступу функцій такого ПЗ;
– забезпечує функціонування та технічну підтримку Платформи а умовах визначених Додатком А до цього Договору.
2.2. На умовах визначених цим договором, Провайдер надає Замовнику невиключний, відкличний, оплатний, строковий дозвіл на використання програмного забезпечення Платформи вказаного у пункті 2.1. Договору. Статус Замовника за цим Договором не є ексклюзивним. Провайдер залишає за собою право на власний розсуд укладати аналогічні договори з третіми особами.
2.3. Використання програмного забезпечення Платформи здійснюється Замовником за моделлю PaaS (Platform as a service).
2.4. За створення і використання Платформи, Замовник сплачує Провайдеру винагороду, розмір та порядок виплати якої визначається цим Договором.
2.5. Сторони домовилися, що протягом 14 календарних днів з моменту публікації Клієнтського ПЗ Платформи у мережі Інтернет (для Веб-клієнта) / на Apple App Store (для iOS Клієнта) / Google Play Market (для Android Клієнта), Замовник проводить тестову експлуатацію Платформи.

3. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА ПЕРЕДАЧІ У КОРИСТУВАННЯ ЗАМОВНИКА ПЗ ПЛАТФОРМИ
3.1. Технічні завдання Замовника.
3.1.1. Протягом 5 днів з моменту підписання цього Договору, Замовник затверджує та направляє Провайдеру Технічне завдання на створення клієнтського програмного забезпечення Платформи.
3.1.2. Технічне завдання оформлюється у вигляді одного або кількох електронних документів (у тому числі електронних листів) та має містити вимоги Замовника щодо структури розділів, які відображаються у інтерфейсі користувача ПЗ, вимоги до візуального оформлення графічного інтерфейсу. Технічне завдання не може містити вимог про внесення змін до вихідного коду ПЗ, архітектури Платформи тощо.
3.1.3. Технічне Завдання Замовника на створення мобільних додатків має враховувати вимоги правил для iOS та Android розробників, що опубліковані на офіційних веб сайтах Apple та Google відповідно (далі – правила). У випадку невідповідності вимог ТЗ вимогам вказаних правил, Провайдер керується відповідними правилами Apple або Google.
3.1.4. У випадку направлення Замовником додаткових технічних вимог до створюваного ПЗ після спливу вказаного у цьому пункті строку, строки виконання Провайдером своїх зобов’язань зі створення ПЗ продовжуються на строк необхідний Провайдеру для реалізації таких вимог, але не більше ніж на 10 робочих днів за кожну додаткову вимогу.
3.2. Створення та передача Веб-клієнта Платформи.
3.2.1. Веб-клієнт Платформи для Замовника створюється на основі готового “white label” рішення Провайдера та у відповідності до Технічного завдання Замовника.
3.2.2. Структура розділів Веб-клієнта, а також UI дизайн Веб-клієнта налаштовуються Провайдером у відповідності до Технічного завдання Замовника;
3.2.3. Провайдер створює адаптовану до вимог Замовника версію Веб-клієнта Платформи Brandium Pro протягом 14 днів з моменту отримання відповідного Технічного завдання.
3.2.4. Передача Веб-клієнта Платформи Замовнику здійснюється шляхом розгортання та публікації Веб-клієнта у мережі Інтернет та направленням Замовнику логіна і пароля Консолі адміністратора на електронну пошту Замовника вказану у цьому Договорі.
3.2.5. Датою передачі Веб-клієнта Замовнику вважається дата його публікації згідно з пунктом 3.2.4 Договору.
3.2.6. Про створення і передачу Веб-клієнта у користування Замовнику, Сторони складають та підписують Акт.

3.3. Створення та передача мобільного додатка Платформи для Android.
3.3.1. Провайдер створює адаптовану до вимог Замовника версію мобільного додатка Платформи Brandium Pro для операційної системи Android на основі готового “white label” рішення Провайдера та у відповідності до Технічного завдання Замовника.
3.3.2. Провайдер створює адаптовану до вимог Замовника версію мобільного додатка Платформи Brandium Pro для операційної системи Android протягом 30 днів з моменту отримання відповідного Технічного завдання.
3.3.3. Адаптація мобільного додатка до вимог Замовника здійснюється шляхом налаштування структури меню користувача, оформлення UI дизайну у відповідності до вимог Замовника.
3.3.4. Після завершення адаптації мобільного додатка Провайдер здійснює публікацію мобільного додатка на Google Play Market.
3.3.5. Після публікації мобільного додатка на Google Play Market, Провайдер надсилає на електронну пошту Замовника логін і пароль Консолі адміністратора (крім випадків коли вони є аналогічними для веб-клієнта).
3.3.6. Датою передачі Мобільного додатка Замовнику вважається дата його публікації на Google Play Market.
3.3.7. Про створення і передачу Мобільного додатка у користування Замовнику, Сторони складають та підписують Акт.

3.4. Створення та передача мобільного додатка Платформи для iOS.
3.4.1. Провайдер створює адаптовану до вимог Замовника версію мобільного додатка Платформи Brandium Pro для операційної системи iOS на основі готового “white label” рішення Провайдера та у відповідності до Технічного завдання Замовника.
3.4.2. Провайдер створює адаптовану до вимог Замовника версію мобільного додатка Платформи Brandium Pro для операційної системи iOS протягом 30 днів з моменту отримання відповідного Технічного завдання.
3.4.3. Адаптація мобільного додатка до вимог Замовника здійснюється шляхом налаштування структури меню користувача, оформлення UI дизайну у відповідності до вимог Замовника.
3.4.4. Після завершення адаптації мобільного додатка Провайдер здійснює публікацію мобільного додатка на Apple App Store.
3.4.5. Після публікації мобільного додатка на Google Play Market, Провайдер надсилає на електронну пошту Замовника логін і пароль Консолі адміністратора (крім випадків коли вони є аналогічними для веб-клієнта).
3.4.6. Датою передачі Мобільного додатка Замовнику вважається дата його публікації на Apple App Store.
3.4.7. Про створення і передачу Мобільного додатка у користування Замовнику, Сторони складають та підписують Акт.
3.5. У випадку прострочення Замовником строків визначених пунктами 3.1 Договору, строки виконання зобов’язань Провайдера, що передбачені цим розділом змінюються відповідно.
3.6. Замовник обізнаний та погоджується, що строки публікації мобільного додатка на Google Play Market та Apple App Store не залежать від Провайдера, а Провайдер не несе відповідальності за будь-які затримки у публікації Додатку на Google Play Market та/або Apple App Store.

4. ПРАВА ЗАМОВНИКА ПРИ ВИКОРИСТАННІ ПЗ ПЛАТФОРМИ
4.1. Права Замовника на використання клієнтського програмного забезпечення Платформи.
4.1.1. Замовник має право відтворювати клієнтське ПЗ Платформи шляхом його інсталяції на мобільних пристроях, що належать або на законних підставах знаходяться у користуванні Замовника;
4.1.2. Замовник має право здійснювати налаштування програмного забезпечення Платформи через Консоль адміністратора в межах доступних через таку консоль функцій;
4.1.3. Замовник має право здійснювати наповнення клієнтського програмного забезпечення контентом;
4.1.4. Замовник має право використовувати ПЗ Платформи за її прямим функціональним призначенням;
4.1.5. Замовник має право користуватися послугами, які доступні через Платформу.

4.2. Права Замовника на використання Серверного ПЗ Платформи.
4.2.1. Замовник має право використовувати Серверне ПЗ Платформи шляхом отримання доступу до його функцій та інформації, яка обробляється на сервері через Консоль адміністратора.
4.2.2. Замовник має право здійснювати налаштування Серверного ПЗ Платформи для потреб взаємодії зі Споживачами, в межах функцій і налаштувань доступних через Консоль адміністратора;

4.3. Інші права Замовника:
4.3.1. Замовник має право рекламувати Платформу, поширювати інформацію про Платформу серед своїх споживачів, розміщувати посилання для завантаження Мобільних додатків з офіційних сторінок на Apple App Store (для iOS Клієнта) та Google Play Market (для Android Клієнта).
4.4. Замовник не має права:
4.4.1. здійснювати розповсюдження ПЗ Платформи від власного імені під власним комерційним найменуванням чи торговельною маркою;
4.4.2. вчиняти дії спрямовані на декомпіляцію, деобфускацію, зворотний інжиніринг, дослідження та модифікацію вихідного або об’єктного коду Програмного забезпечення Платформи і будь-яких компонентів ПЗ Платформи;
4.4.3. використовувати будь-які апаратні або програмні засоби призначені або пристосовані для втручання у роботу ПЗ Платформи;
4.4.4. вносити будь-які зміни до конфігурації ПЗ Платформи, крім тих, які доступні у стандартних налаштуваннях Консолі адміністратора;
4.4.5. наповнювати ПЗ Платформи контентом, який суперечить законодавству, нормам етики і суспільної моралі;
4.4.6. використовувати Платформу для пропонування і продажу споживачам товарів та послуг, обіг або надання яких на території України заборонено законом або потребує отримання спеціальних дозволів та ліцензій;
4.4.7. створювати аналогічне за функціональним призначенням Програмне забезпечення або ставити перед третіми особами завдання на його створення, укладати відповідні угоди;
4.4.8. надавати третім особам (окрім персоналу Замовника, який здійснює адміністрування Платформи для Замовника) доступ до Консолі адміністратора;
4.4.9. передавати третім особам (окрім персоналу Замовника, який здійснює адміністрування Платформи для Замовника) облікові дані (логін та пароль) Консолі адміністратора;
4.4.10. передавати права на ПЗ Платформи третім особам, надавати третім особам ліцензії на використання ПЗ Платформи, укладати будь-які угоди предметом яких є Платформа або права на неї.

5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЛАТФОРМИ. ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА ЗАМОВНИКА
5.1. Провайдер забезпечує безперебійне (з урахуванням положень розділу 8 та Додатку В до Договору) функціонування Серверного ПЗ Платформи та його взаємодію з Клієнтським ПЗ встановленим на кінцевих пристроях Споживачів Замовника.
5.2. Провайдер забезпечує безперебійний (з урахуванням положень розділу 8 та Додатку В до Договору) доступ Замовника до функцій Платформи та функціонування Платформи у відповідності до технічної специфікації (Додаток А).
5.3. Провайдер забезпечує технічну підтримку програмного забезпечення Платформи та консультаційну підтримку персоналу Замовника протягом усього строку дії Договору у порядку, що визначений Додатком В до Договору.
5.4. Оброблення даних на Платформі.
5.4.1. Уся інформація, що завантажується Замовником та Споживачами Замовника на Платформу зберігається та обробляється на серверах компанії постачальника послуг хостингу Digital Ocean Inc. та її партнерів, що фізично розташовані на території США та орендуються Провайдером.
5.4.2. Провайдер має право на власний розсуд та без попереднього повідомлення Замовника змінити місце зберігання даних та постачальним послуг хостингу.
5.5. Провайдер забезпечує захист інформації, що обробляється Платформою відповідно до стандартів описаних у додатку В.
5.6. Оновлення програмного забезпечення Платформи.
5.3.1. Замовник визнає та погоджується, що Провайдер має право на власний розсуд випускати оновлення програмного забезпечення Платформи.
5.3.2. Інсталяція оновлень є обов’язковою для Замовника протягом 24 годин з моменту їх випуску Провайдером. Провайдер не несе відповідальності за коректність функціонування Платформи у випадку, якщо Замовником своєчасно не встановлено оновлене ПЗ Платформи.

6. ВИНАГОРОДА ПРОВАЙДЕРА. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
6.1. За за створення та користування Платформою, Замовник сплачує Провайдеру винагороду, як передбачено цим розділом.
6.2. Протягом періоду тестової експлуатації, Замовник не сплачує винагороду за користування Платформою.
6.3. Після завершення Тестової експлуатації та протягом строку дії договору, Замовник, щомісячно сплачує Провайдеру винагороду у розмірі 4 % від обсягу продажів (у гривні) здійснених через Платформу протягом відповідного розрахункового періоду.
6.4. Для цілей цього Договору, товари та/або послуги Замовника вважаються такими, що продані через Платформу, якщо споживач здійснив замовлення та оплату таких товарів/послуг через Платформу.
6.5. Сторони домовилися, що розрахунковим періодом для цілей виплати винагороди є календарний місяць.
6.6. Розрахунок суми винагороди.
6.6.1. Розрахунок винагороди, що підлягає сплаті Провайдеру за результатами розрахункового періоду проводиться за формулою:
Сума винагороди = ОП х 4 / 100%

де ОП – це обсяг продажів товарів та послуг реалізованих Замовником споживачам через Платформу виражений у гривнях;

6.6.2. Сторони домовилися, що для цілей обчислення винагороди, обсяг продажів визначається на підставі даних, що генерує Платформа. Не обчислюється винагорода за замовлення, які знаходяться у статусі «Відмінено».
6.7. Порядок виплати винагороди.
6.7.1. За результатами кожного розрахункового періоду, Провайдер, до 10 числа місяця, що слідує за розрахунковим, обчислює суму винагороди та виставляє Замовнику рахунок на оплату.
6.7.2. Провайдер зобов’язаний оплачувати рахунки протягом 3 робочих днів з дня отримання рахунку. Днем отримання рахунку Замовником вважається день його надсилання на електронну пошту Замовника, вказану у цьому Договорі.
6.7.3. Виплата винагороди здійснюється у безготівковій формі, на банківський рахунок Провайдера вказаний у рахунку на оплату.
6.7.4. Датою оплати винагороди за розрахунковий період, вважається дата зарахування 100% суми, що підлягає сплаті на банківський рахунок Провайдера.
6.8. Звірка взаєморозрахунків.
6.8.1. Провайдер, має право використовувати вбудовані у Платформу інструменти фіксації кількості та сум замовлень оформлених Споживачами через Платформу для визначення обсягу продажів Замовника через Платформу.
6.8.2. Сторони можуть періодично проводити звірку взаєморозрахунків про що складають та підписують акт звірки взаєморозрахунків.
6.8.3. Сторона, яка ініціює звірку, складає, підписує та направляє іншій стороні проект Акту звірки розрахунків. За відсутності розбіжностей та зауважень до проекту акту звірки, інша сторона підписує його і повертає один примірник акту ініціатору звірки.
6.8.4. Направлення актів звірки здійснюється одним із способів, визначених пунктом 12.5 Договору.
6.8.5. Якщо сторона, яка отримала проект акту звірки не повернула його зі своїм підписом або не направила вмотивовану відмову від підписання акту, акт вважається погодженим такою стороною.
6.9. За бажанням сторін або для виконання вимог законодавства, за результатами розрахункового періоду, сторонами може бути складено Акт приймання-передачі наданих послуг. Акт приймання-передачі наданих послуг складається з метою відображення господарських операцій щодо надання Послуг в бухгалтерському та податковому обліку.

7. ВИКЛЮЧНІ МАЙНОВІ ПРАВА НА ПЛАТФОРМУ ТА ПОВ’ЯЗАНІ ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
7.1. Виключні майнові права інтелектуальної власності на Платформу, Програмне забезпечення Платформи, а також усі пов’язані об’єкти інтелектуальної власності (вихідний код ПЗ, об’єктний код ПЗ, дизайн графічного інтерфейсу користувача клієнтського ПЗ, принципи і алгоритми роботи ПЗ, втілені у ПЗ, ноу-хау та комерційна таємниця тощо), належать Провайдеру і до Замовника не переходять.
7.2. Комерційні найменування Brandium та Brandium Pro належать Провайдеру. Використання Замовником вказаних комерційних найменувань без попереднього письмового дозволу Провайдера забороняється.
7.3. Доменне ім’я веб-сайту та права на нього належать Провайдеру.
7.4. Провайдер має право відчужувати належні йому права на Платформу. У такому випадку, обов’язки Провайдера за цим Договором автоматично переходять до особи, яка набула права на Платформу.

8. ОБМЕЖЕННЯ ГАРАНТІЙ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРОВАЙДЕРА ПЕРЕД ЗАМОВНИКОМ.
8.1. Провайдер не гарантує отримання Замовником будь-якої вигоди, додаткових прибутків чи комерційного успіху від використання Замовником Платформи.
8.2. Замовник використовує Платформу на власний ризик. Провайдер не несе відповідальності перед Замовником за будь-які витрати та збитки Замовника пов’язані з впровадженням та Використанням Платформи.
8.3. Замовник підтверджує, що ознайомився з Технічною специфікацією та описом функціональностей Платформи (додаток А). Замовник підтверджує, що йому надано повну та вичерпну інформацію про Платформу, ПЗ Платформи, її функції та можливості. Замовник підтверджує, що укладання ним цього Договору здійснено з урахуванням повного ознайомлення з можливостями та призначенням Платформи і Замовник зацікавлений у використанні Платформи.
8.4. Провайдер не несе відповідальності за некоректну роботу Платформи, що сталася внаслідок:
– відсутності у Замовника або Споживачів доступу до мережі Інтернет або використання Замовником/Споживачами Замовника нестабільного Інтернет з’єднання, або Інтернет з’єднання, що забезпечує швидкість передачі даних нижче 3 мега біт на секунду;
– втручання Замовника, персоналу Замовника або третіх осіб в роботу Платформи шляхом вчинення дій передбачених підпунктами 4.4.2 – 4.4.4 пункту 4.4 Договору;
– втрати Замовником доступу до Платформи через втрату логіна і пароля до консолі адміністратора або внаслідок передачі логіна і пароля третім особам;
– використання Замовником несправного обладнання (персональних комп’ютерів, планшетних комп’ютерів, смартфонів, тощо);
– використання Замовником стороннього програмного забезпечення, робота якого блокує або перешкоджає роботі ПЗ Платформи;
– перебоїв у роботі серверного обладнання на стороні постачальника послуг хостингу для Платформи;
– внесення Замовником неправильних налаштувань Платформи;
– перебоїв у роботі сторонніх сервісів, з якими взаємодіє Платформа (платіжні системи, тощо);
– впливу обставин непереборної сили;

8.5. Обставини непереборної сили (форс-мажор).
8.5.1. Сторони Договору не несуть відповідальності за порушення зобов’язань за цим Договором, якщо таке порушення сталося внаслідок дії обставин непереборної сили.
8.5.2. До обставин непереборної сили належать надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.
8.5.3. Сторона, яка потрапила під дію обставин непереборної сили, які перешкоджають або унеможливлюють належне виконання договірних зобов’язань, повинна повідомити про це іншу сторону протягом 5 днів, з моменту настання обставин непереборної сили.
8.5.4. У випадку, якщо обставини непереборної сили тривають більше як протягом 2 (двох) місяців, Сторони мають право достроково припинити дію Договору шляхом укладення додаткової угоди.
8.5.5. Підтвердженням факту настання для сторони обставин непереборної сили є відповідний документ виданий Торгово-промисловою палатою України.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД ТРЕТІМИ ОСОБАМИ
9.1. Відповідальність за реалізацію товарів та/або надання послуг, що здійснюється Замовником через Платформу несе виключно Замовник.
9.2. Провайдер не несе відповідальності перед Споживачами Замовника за будь-які порушення Замовником законодавства про захист прав споживачів а також іншого законодавства під час пропонування та/або продажу Споживачам товарів і послуг Замовника.
9.3. Провайдер не несе відповідальності за зміст, точність і достовірність інформації та іншого контенту, що Замовник розміщує та робить доступною Споживачам через Платформу.
9.4. При укладенні через Платформу електронного правочину між Замовником та Споживачем, Провайдер не є стороною такого правочину і має статус постачальника послуг проміжного характеру у розумінні Закону України “Про електронну комерцію”.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
10.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність передбачену цим розділом.
10.2. За порушення заборон встановлених пунктом 4.4. Договору, Замовник зобов’язаний сплатити Провайдеру штраф у розмірі 300 000,00 (триста тисяч) гривень за кожен факт порушення, а також відшкодувати Провайдеру усі збитки понесені Провайдером внаслідок допущеного Замовником порушення.
10.3. У разі якщо кінцевий Споживач відмовивися від товарів чи послуг, які замовив online через платформу, Замовник попереджає Провайдера або самостійно змінює замовлення у статус «Відмінено». Провайдер має право перевірити факт відмови від замовлення. Якщо в ході перевірки Провайдером буде виявлено факт неправдивої відмови від замовлення, а Споживач отримав товар чи послугу, для Замовника встановлюється штрафна санкція 3 000 грн.
10.4. Сплата штрафних санкцій, що передбачені цим Договором, не звільняє Сторони від виконання зобов’язань за Договором.
10.5. У випадку порушення Замовником строку виплати винагороди за розрахунковий період понад більше як на 3 дні, Провайдер має право призупинити доступ Замовника до ПЗ Платформи, а також технічну підтримку Платформи починаючи з 00.01 годин четвертого дня або пізніше. У випадку передбаченому цим пунктом, Провайдер не несе відповідальності перед Замовником за будь-які збитки, понесені Замовником у зв’язку з призупиненням доступу до Платформи та її технічної підтримки.
10.6. Вирішення спорів.
10.6.1. Сторони погодилися, що усі спори, які виникають у зв’язку з укладанням, тлумаченням та виконанням цього Договору, вирішуються сторонами шляхом переговорів.
10.6.2. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів вони вирішуються компетентним судом України відповідно до норм матеріального та процесуального права України.

11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
11.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами та діє до визначеного Сторонами терміну.
11.2. Дія цього Договору може бути припинено достроково за згодою сторін, що оформлюється додатковою Угодою до Договору.
11.3. Провайдер має право достроково припинити дію цього Договору в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення, у таких випадках:
11.3.1. порушення Замовником обмежень встановлених пунктом 4.4. Договору;
11.3.2. порушення Замовником строку виплати винагороди за результатами будь-якого розрахункового періоду більше ніж на 10 (десять) днів;
11.4. Про припинення Договору з підстав визначених пунктом 11.3 Провайдер повідомляє Замовника не пізніше 3 (трьох) днів з дати припинення Договору.
11.5. Провайдер має право припинити дію цього Договору в односторонньому порядку у зв’язку з припиненням підтримки Платформи або у зв’язку із припиненням господарської діяльності. Про таке припинення, Провайдер зобов’язаний повідомити Замовника не менше ніж за 60 днів до дати припинення Договору. Договір вважається припиненим з дня вказаного у повідомленні Провайдера, але не раніше ніж після спливу 60-ти денного строку з дня отримання Замовником повідомлення про припинення.
11.6. Замовник має право ініціювати дострокове припинення Договору шляхом направлення Провайдеру відповідного повідомлення не пізніше ніж за 30 днів до бажаної дати припинення Договору. Договір вважається припиненим з дня вказаного у повідомленні Замовника, але не раніше ніж після спливу 30-ти денного строку з дня отримання Провайдером повідомлення про припинення.
11.7. Провайдер припиняє доступ Замовника та його Споживачів до Платформи з дня припинення дії Договору.
11.8. Припинення дії Договору не звільняє сторону від обов’язку виконання зобов’язання, що виникло протягом дії Договору і не було належним чином виконано.

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
12.1. Всі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, зокрема пов’язані з дійсністю, укладенням, тлумаченням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушенням Договору, регулюються цим Договором, додатками та додатковими угодами до нього та відповідними нормами чинного законодавства України.
12.2. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують досягнення ними згоди щодо всіх істотних умов Договору. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору та/або додатків до нього, мають юридичну силу та стають невід’ємною частиною Договору лише за умови, якщо вони викладені в письмовій формі та підписані Сторонами.
12.3. Положення цього Договору є автономними, що означає, що у випадку визнання окремого положення Договору недійсним чи втрати чинності окремим положенням Договору з інших ніж визнання недійсним підстав, решта положень зберігають свою чинність та є обов’язковими для виконання Сторонами.
12.4. Провайдер укладає цей Договір, як незалежний суб’єкт підприємницької діяльності. Жодне положення цього Договору не може тлумачитися, як таке, що створює між сторонами трудові відносини, відносини спільної діяльності, простого товариства чи будь-якого корпоративного утворення.
12.5. Обмін будь-якою інформацією та документами, пов’язаними з виконанням цього Договору (акти, рахунки, додаткові угоди тощо) здійснюється Сторонами будь-яким із таких способів:
12.5.1. шляхом їх направлення Виконавцеві засобами електронної пошти за адресою електронної пошти Виконавця вказаної у цьому Договорі.
12.5.2. засобами системи електронного документообігу (СЕД) використання якої погоджено сторонами письмово.
12.5.3. шляхом обміну примірниками документа на паперових носіях засобами поштового зв’язку, кур’єром або особистого вручення уповноваженому представнику сторони.
12.6. Ідентифікація сторін при застосуванні засобів електронної комунікації.
12.6.1. Ідентифікація сторін при обміні документами через СЕД здійснюється з використанням кваліфікованих електронних цифрових підписів оформленим Законі України «Про електронні довірчі послуги» № 2155-VIII від 05.10.2017.
12.6.2. Сторони домовилися, що адреси електронної пошти зазначені сторонами у цьому Договорі є належними ідентифікаторами відповідної сторони при направленні документів та інформації засобами електронної пошти. Документи та інформація направлена з зазначеної стороною адреси електронної пошти вважається такою, що направлена відповідною стороною і є підставою для виникнення у такої сторони юридичних прав та обов’язків.
12.6.3. Підписання документів, які складаються на виконання умов цього Договору (в тому числі, але не виключно, додатки, додаткові угоди, Замовлення, Акти тощо), може здійснюватися з використанням кваліфікованого електронного підпису.
12.7. Додатки до Договору, на які містяться посилання у тексті цього договору, а також додатки, які визначено як невід’ємну частину Договору у додаткових угодах підписаних Сторонами, є невід’ємною частиною Договору.
12.8. До цього договору не застосовуються положення глави 61 Цивільного кодексу України.

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:

ПРОВАЙДЕР

ЗАМОВНИК

 

uk en
uk